SecureBlackbox C++ 14.0.288

SecureBlackbox C++ 14.0.288

EldoS Corporation – 51,4MB – Shareware – Windows
SecureBlackbox C++ is the comprehensive class library for network and document security.

SecureBlackbox is split to several packages:

SFTPBlackbox - securely transfer files and perform remote file system operations using SFTP (SSH File Transfer Protocol) or create your own SFTP server.
SSHBlackbox - access remote SSH servers using SSH protocols or build your own SSH server.
FTPSBlackbox - transfer files securely using FTP (RFC 959) and FTP-over-SSL (also known as FTPS, FTP/SSL, as defined in RFC 2228) protocols or create your own FTP/FTPS server.
HTTPBlackbox - access web sites via HTTP and HTTPS protocols with Gzip compression or create your own HTTP / HTTPS server or proxy.
OpenPGPBlackbox - encrypt and sign files using OpenPGP algorithms and standards, generate and manage OpenPGP keys and keyrings.
XMLBlackbox - encrypt, sign and timestamp XML files or generic data using XML encryption and signing standards (XMLEnc, XMLDSig and XAdES).
PDFBlackbox - compress, encrypt, sign and timestamp PDF files using PDF and PAdES standards.
SSLBlackbox - client and server support for SSL and TLS 1.0-1.2 protocols as well as for Datagram TLS (DTLS).
MIMEBlackbox - compose and parse MIME messages with optional S/MIME or PGP/MIME.
MailBlackbox - send and receive e-mail using SMTP, POP3 and IMAP protocols.
PKIBlackbox - full scope of PKI and X.509 certificate management functions.
EDIBlackbox - exchange business information via AS2 and AS3 protocols.
ZIPBlackbox - compress and decompress data with strong encryption.
CloudBlackbox - securely store data in cloud storages.
OfficeBlackbox - encrypt or digitally sign Office documents.
WebDAVBlackbox - access and manage resources using WebDAV.
SAMLBlackbox - create SAML authentication clients and servers.
ASiCBlackbox - sign data using European standard for Associated Signature Containers (ASiC).

Tổng quan

SecureBlackbox C++ là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi EldoS Corporation.

Phiên bản mới nhất của SecureBlackbox C++ là 14.0.288, phát hành vào ngày 15/03/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/11/2015.

SecureBlackbox C++ đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 51,4MB.

SecureBlackbox C++ Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho SecureBlackbox C++!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
EldoS Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản